കാരുണ്യ (KR-340) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 07/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KG533610(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KA533610 KB533610 KC533610 KD533610 KE533610 KF533610 KH533610 KJ533610 KK533610 KL533610 KM533610
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KJ442436(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KA421088(കൊല്ലം ) KB142197(തൃശൂര്‍ ) KC444754(തൃശൂര്‍ ) KD844645(തിരുവനന്തപുരം ) KE413662(കൊല്ലം ) KF842413(കൊല്ലം ) KG664843(കോഴിക്കോട്) KH418394(ആലപ്പുഴ ) KJ663205(കോഴിക്കോട്) KK848090(കൊല്ലം ) KL441053(തൃശൂര്‍ ) KM662107(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1081 1439 3143 4505 5448 5725 7072 7649 8098
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0485 0634 0698 1121 2271 3116 3139 4392 5828 8193 9622 9900
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0137 0777 1149 1338 1344 1368 1421 1832 1944 2468 2800 2918 4145 4352 4940 5000 5117 5589 5614 5784 5908 7001 7012 7129 7148 7295 8177 8569 9547 9766 9953 9963
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0200 0284 0562 0858 1022 1492 1633 1788 2015 2072 2664 3253 3617 3904 3922 4063 4462 4914 4917 4956 5053 5207 5211 6198 6260 6531 6589 7227 7312 7582 7689 7799 8110 8111 8811 9046 9564 9956
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0102 0424 0465 0799 0862 0926 1099 1170 1222 1337 1565 1976 2108 2206 2338 2442 2540 2613 2660 2729 2854 2980 3012 3033 3099 3232 3269 3355 3362 3413 3511 3548 3705 3738 3765 3769 3857 4094 4255 4291 4495 4895 4955 5178 5341 5678 5714 5750 5823 5847 5857 5918 6076 6449 6464 6530 6623 6656 7008 7099 7393 7574 7584 7730 7846 7885 7956 8053 8054 8242 8581 8607 8655 8700 8750 9065 9199 9206 9427 9457 9815 9825
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page