വിന്‍ വിന്‍ (W-455) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 09/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WU871489(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN871489 WO871489 WP871489 WR871489 WS871489 WT871489 WV871489 WW871489 WX871489 WY871489 WZ871489
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN355083(കോട്ടയം ) WO894464(കണ്ണൂര്‍ ) WP439874(കോഴിക്കോട്) WR534075(ഇടുക്കി ) WS336099(തിരുവനന്തപുരം ) WT172382(തിരുവനന്തപുരം ) WU415615(തൃശൂര്‍ ) WV637744(കൊല്ലം ) WW898539(കൊല്ലം ) WX245122(എറണാകുളം ) WY431007(പാലക്കാട്‌) WZ712089(പത്തനംതിട്ട )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WN893342(കണ്ണൂര്‍ ) WO692917(മലപ്പുറം ) WP409282(തൃശൂര്‍ ) WR571726(ആലപ്പുഴ ) WS869543(കണ്ണൂര്‍ ) WT490193(കോട്ടയം ) WU165964(തിരുവനന്തപുരം ) WV787026(മലപ്പുറം ) WW628727(തൃശൂര്‍ ) WX148214(തൃശൂര്‍ ) WY141607(തൃശൂര്‍ ) WZ663541(കൊല്ലം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1059 3567 4655 4795 4828 6090 6109 6745 9750
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1051 2598 2863 4397 4642 5221 5606 5740 6634 7752 8143 9431
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0047 1594 1887 2260 2429 2510 2639 3072 3977 4594 4732 4824 4983 5297 5638 5776 5900 6097 6521 6808 7014 7350 7792 7844 8085 8325 8439 8777 9355 9994
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0082 0409 0471 0990 1340 1467 1503 1508 1626 1999 2586 2700 3261 3360 3765 3772 3962 4036 4189 4599 5167 5534 5604 6374 6381 6975 6989 7486 7660 7719 8043 8745 8757 8818 8919 9001 9423 9597 9724 9859 9873 9937
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0084 0196 0217 0310 0793 0809 0847 0955 0998 0999 1038 1320 1339 1397 1419 1590 1850 2014 2139 2273 2289 2377 2467 2530 2696 2697 2711 2743 2835 3153 3181 3205 3206 3298 3302 3447 3549 3678 3693 3751 3817 3886 3895 3898 3902 3905 4124 4175 4299 4466 4590 4613 4743 4861 4924 5157 5411 5554 5643 5646 5662 5886 6015 6100 6152 6395 6912 7053 7288 7451 7472 7527 7915 7948 8155 8335 8369 8374 8447 8781 9075 9169 9303 9374 9785
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page