കാരുണ്യ (KR-341) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 14/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KX889686(മലപ്പുറം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KN889686 KO889686 KP889686 KR889686 KS889686 KT889686 KU889686 KV889686 KW889686 KY889686 KZ889686
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KY898686(കൊല്ലം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KN101661(തിരുവനന്തപുരം ) KO772622(കോട്ടയം ) KP449961(തൃശൂര്‍ ) KR742491(തൃശൂര്‍ ) KS784812(കോട്ടയം ) KT821178(തിരുവനന്തപുരം ) KU687517(കോട്ടയം ) KV484747(മലപ്പുറം ) KW434475(പത്തനംതിട്ട ) KX368164(കോഴിക്കോട്) KY366721(കൊല്ലം ) KZ299439(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1084 1556 1817 1917 4371 6168 7382 8116 9342
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0541 1453 2284 3534 3869 4182 5901 6836 8886 8973 9385 9521
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0010 0142 0636 0766 0875 0976 1171 1611 1864 2317 2604 3162 3410 3800 3976 4084 4309 5271 5545 5600 5662 6113 7017 7163 8037 8156 8183 8273 8772 9276 9318 9753
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0101 0189 0613 0763 1130 1539 1671 1703 1932 2164 2194 2204 2463 2705 3169 3266 3746 4064 4137 4965 5295 5448 5847 6266 6417 7318 7429 7502 7824 7849 8379 8690 8777 8806 8914 9058 9470 9676
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0362 0425 0891 1034 1049 1167 1340 1406 1547 1562 1596 1699 1888 1950 2110 2480 2801 2820 2870 2957 3073 3294 3355 3498 3520 3826 4057 4200 4310 4621 4688 4707 4775 5045 5164 5383 5403 5502 5695 5707 6034 6100 6219 6300 6593 6636 6772 6815 6849 6866 6917 6926 6961 7014 7166 7336 7344 7373 7391 7581 7614 7850 7944 7946 8252 8299 8372 8387 8640 8737 8786 8805 8823 8960 9129 9173 9222 9522 9524 9630 9997 9999
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page