പൌര്‍ണമി (RN-335) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 15/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RM488939(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA488939 RB488939 RC488939 RD488939 RE488939 RF488939 RG488939 RH488939 RJ488939 RK488939 RL488939
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA487769(കൊല്ലം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA378165(കൊല്ലം ) RB667915(ആലപ്പുഴ ) RC663087(തൃശൂര്‍ ) RD517634(ഇടുക്കി ) RE782476(മലപ്പുറം ) RF503385(മലപ്പുറം ) RG321776(മലപ്പുറം ) RH701572(കോട്ടയം ) RJ677171(ആലപ്പുഴ ) RK185399(തിരുവനന്തപുരം ) RL433607() RM122912(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1367 2408 3774 4206 5099 7259 7670 8265 9563
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0483 2644 2705 2897 4975 5955 6304 6458 7245 7717 9326 9886
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0338 0382 0452 0578 1090 1443 1851 2403 2681 2747 2986 3310 3483 3547 3761 4070 4784 5008 5074 5469 5705 5712 7096 8002 8074 8587 8769 8951 9098 9331 9659 9895
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0113 1242 1252 1305 1468 1684 2047 2053 2139 2686 3052 3286 3388 3787 3951 4061 4156 4770 5000 5006 5580 5587 5588 5627 5862 5967 6020 6211 6439 6658 6879 6894 7454 7483 7566 7693 7710 8024 8242 8358 9747 9916
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0300 0352 0521 0607 0789 1170 1214 1256 1541 1555 1984 2037 2416 2542 2643 2667 2791 2830 2833 3128 3133 3193 3385 3556 3598 3674 3689 3696 3704 3721 3754 3792 3866 4068 4098 4129 4378 4483 4626 4684 4715 4718 4779 4858 4952 4966 5159 5266 5357 5392 5481 5561 5614 5706 5941 6065 6105 6144 6425 6445 6670 6922 7009 7064 7321 7467 7782 7828 7924 7992 8001 8188 8203 8273 8850 8940 9051 9251 9306 9417 9484 9926 9960 9996
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page