വിന്‍ വിന്‍ (W-456) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 16/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WB103246(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA103246 WC103246 WD103246 WE103246 WF103246 WG103246 WH103246 WJ103246 WK103246 WL103246 WM103246
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA894078(തിരുവനന്തപുരം ) WB423906(കോട്ടയം ) WC241746(കൊല്ലം ) WD768540(എറണാകുളം ) WE691989(എറണാകുളം ) WF375883(തിരുവനന്തപുരം ) WG331075(പാലക്കാട്‌) WH429400(ഇടുക്കി ) WJ136937(ഇടുക്കി ) WK524371(കോട്ടയം ) WL687938(കൊല്ലം ) WM403111(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA157898(തൃശൂര്‍ ) WB529522(കോട്ടയം ) WC851593(ഇടുക്കി ) WD452714(പാലക്കാട്‌) WE824191(കണ്ണൂര്‍ ) WF616002(കോഴിക്കോട്) WG133578(കോട്ടയം ) WH664088(എറണാകുളം ) WJ646391(ഇടുക്കി ) WK169366(പാലക്കാട്‌) WL786444(ഇടുക്കി ) WM613627(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0725 1113 1527 2836 3566 4072 6595 7166 9711
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1009 1842 3156 3879 4234 5114 5802 6052 6678 7540 8249 9103
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
1530 1749 1805 1962 2056 2366 2705 2869 2978 3752 3771 4142 4743 5124 5502 6373 6388 7397 7835 7852 8119 8419 8531 8935 8948 9227 9299 9367 9600 9648
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0006 0419 0481 0532 0720 0894 1703 1751 2190 2717 3280 3697 3941 4131 4163 4222 4299 4418 4420 4587 4721 4795 5045 5361 5746 6229 6394 6962 6963 7149 7215 7240 7275 7900 8240 8446 8753 8827 9007 9765 9801 9885
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0059 0346 0505 0741 0850 0974 1000 1007 1044 1075 1093 1136 1325 1586 1710 1714 1752 1951 2195 2438 2452 2493 2727 2796 3137 3578 3915 4287 4460 4495 4560 4575 4590 4628 4669 4750 4756 5013 5254 5285 5294 5314 5333 5345 5390 5470 5591 5618 5717 5743 5854 6093 6128 6263 6306 6308 6584 6736 6767 6896 7036 7226 7280 7470 7484 7659 7816 7978 8077 8101 8318 8398 8447 8485 8550 8776 8844 8980 9366 9371 9481 9493 9528 9746 9919
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page