നിർമൽ വീക്കില (NR-66) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 27/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
ND489656(ആലപ്പുഴ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
9656 NA48 NB48 NC48 NE48 NF48 NG48 NH48 NJ48 NK48 NL48 NM48
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NB275836(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NA272049(കണ്ണൂര്‍ ) NA405792(തൃശൂര്‍ ) NB141446(തൃശൂര്‍ ) NB480954(ആലപ്പുഴ ) NC443416(കോഴിക്കോട്) NC629510(തൃശൂര്‍ ) ND120788(കോഴിക്കോട്) ND283195(തൃശൂര്‍ ) NE291151(തൃശൂര്‍ ) NE724258(തൃശൂര്‍ ) NF749420(കോട്ടയം ) NF870392(കോട്ടയം ) NG149019(എറണാകുളം ) NG272793(കണ്ണൂര്‍ ) NH161126(ഇടുക്കി ) NH838549(എറണാകുളം ) NJ717105(എറണാകുളം ) NJ803697(കണ്ണൂര്‍ ) NK239038(ഇടുക്കി ) NK797459(വയനാട്) NL118856(കോഴിക്കോട്) NL121781(കോഴിക്കോട്) NM727801(പാലക്കാട്‌) NM806107(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0906 1630 2068 5069 5185 5611 8050 8189 8377
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1623 2879 4562 5033 6194 6737 7402 8321 8806 9914
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0059 0312 1038 1322 1362 2081 2586 2705 3795 3928 4131 4153 4295 4324 4487 4874 5090 5405 5666 5993 6059 6246 7525 8387 8586 8693 8750 9165 9217 9269 9716 9892
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0093 0414 0442 0913 1062 1204 1279 1701 1729 1785 1834 1897 2073 2299 2392 2637 2864 3307 3606 3767 4116 4775 4776 4952 5370 5565 5631 5922 5968 6278 6444 6488 6914 6949 7395 7429 7824 8351 8851 8954 8987 9158 9660 9717 9867 9919
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0011 0219 0453 0487 0557 0781 0841 1089 1248 1364 1569 1640 1687 1734 1740 1842 1891 1931 2029 2519 2593 2745 2760 2946 2969 3136 3169 3349 3360 3376 3386 3482 3716 3899 4053 4085 4140 4343 4404 4466 4530 4661 4694 4721 4791 4811 4992 5241 5490 5596 5653 5713 5816 5903 5916 5983 6070 6467 6487 6683 6800 6806 6849 7236 7582 7871 7929 8015 8017 8106 8117 8231 8247 8271 8471 8523 8532 8694 8770 8926 9374 9402 9493 9731 9733 9863
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page