കാരുണ്യ (KR-343) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 28/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KP748916(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KN748916 KO748916 KR748916 KS748916 KT748916 KU748916 KV748916 KW748916 KX748916 KY748916 KZ748916
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KY860154(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KN501911(കൊല്ലം ) KO596229(കോഴിക്കോട്) KP810163(ആലപ്പുഴ ) KR215157(തിരുവനന്തപുരം ) KS441520(തിരുവനന്തപുരം ) KT883632(മലപ്പുറം ) KU247115(എറണാകുളം ) KV724531(ഇടുക്കി ) KW185180(കൊല്ലം ) KX680518(വയനാട്) KY777157(പാലക്കാട്‌) KZ783048(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0669 1874 4235 4314 4783 5347 5399 5896 5952
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0639 0791 1015 2139 2176 3215 3235 3833 6013 6470 6820 8813
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0253 0439 0626 1079 1694 2025 2654 2879 3010 3555 4107 4447 5335 5460 5662 6480 6668 7103 7197 7447 8119 8167 8390 8393 8618 9101 9282 9347 9540 9697 9766 9848
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0272 0485 0586 0731 1027 1446 1503 1730 3003 3373 3415 3957 4051 4155 4242 4521 5536 5990 6092 6311 6362 6460 6730 6856 6862 6985 8097 8287 8611 8665 8934 9289 9350 9388 9406 9594 9784 9816
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0047 0143 0191 0208 0303 0540 0696 0736 0770 0932 0965 1111 1221 1357 1826 1853 1907 1911 1967 1982 2302 2412 2499 2510 2566 2638 2689 2816 2859 2993 3015 3152 3217 3471 3601 3741 3757 4078 4093 4173 4274 4285 4348 4383 4414 5011 5092 5169 5224 5528 5560 5562 5792 5867 5877 6178 6451 6486 6492 6681 6780 6946 7384 7402 7498 7718 7783 7877 7954 8114 8206 8220 8249 8354 8469 8480 8512 8732 8832 8869 8980 9765
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page