പൌര്‍ണമി (RN-337) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 29/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RJ421555(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA421555 RB421555 RC421555 RD421555 RE421555 RF421555 RG421555 RH421555 RK421555 RL421555 RM421555
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RH256052(ഇടുക്കി )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA188476(വയനാട്) RB878604(പാലക്കാട്‌) RC364735(കോഴിക്കോട്) RD627374(കോട്ടയം ) RE510534(കോട്ടയം ) RF489944(ആലപ്പുഴ ) RG838115(ഇടുക്കി ) RH192657(തൃശൂര്‍ ) RJ776614(തിരുവനന്തപുരം ) RK355826(വയനാട്) RL888626(തൃശൂര്‍ ) RM449871(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
2493 2863 3529 5412 5446 6292 7057 7560 7889
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1267 3344 6071 7014 7459 7549 8349 8964 9025 9655 9742 9824
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0139 0254 0535 0587 0759 0799 0952 1323 1479 1707 1856 2064 2864 3013 3171 3920 4259 4263 5085 5184 5552 6387 6532 6836 8153 8347 8368 8475 8477 8624 8633 9284
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0195 0224 0771 0858 1417 1917 2145 2359 2571 3183 3317 3350 3374 3426 3776 3833 3925 3965 3986 4232 4379 4534 4547 4601 5276 5309 5322 5599 5827 5930 6503 6565 6728 7023 7315 7320 7373 7921 8079 8595 9120 9225
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0046 0154 0296 0359 0390 0417 0484 0629 0776 0967 1191 1284 1338 1426 1694 1795 2050 2090 2229 2266 2435 2521 2543 2630 2730 2774 3049 3157 3321 3373 3566 3745 3769 3779 4241 4291 4371 4459 4817 5045 5077 5133 5191 5383 5517 5565 5822 5993 6188 6248 6510 6690 6702 6745 7045 7118 7158 7462 7591 7684 7749 7892 8162 8188 8265 8410 8414 8427 8428 8460 8471 8515 8578 8812 8902 9095 9165 9271 9281 9435 9520 9566 9615 9838
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page