വിന്‍ വിന്‍ (W-458) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 30/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WA335729()
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WB335729 WC335729 WD335729 WE335729 WF335729 WG335729 WH335729 WJ335729 WK335729 WL335729 WM335729
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA738498(തിരുവനന്തപുരം ) WB466262(ആലപ്പുഴ ) WC878923(എറണാകുളം ) WD388472(പാലക്കാട്‌) WE263726(തൃശൂര്‍ ) WF529263(പാലക്കാട്‌) WG723336(ഇടുക്കി ) WH849910(ഇടുക്കി ) WJ420979(കൊല്ലം ) WK840014(തിരുവനന്തപുരം ) WL523618(എറണാകുളം ) WM364500(കൊല്ലം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA534746(കോഴിക്കോട്) WB336831() WC834446(കൊല്ലം ) WD678935(കോട്ടയം ) WE678517(കോട്ടയം ) WF245530(കോട്ടയം ) WG473418(ഇടുക്കി ) WH436923(വയനാട്) WJ472271(ഇടുക്കി ) WK415221(തിരുവനന്തപുരം ) WL333728(തൃശൂര്‍ ) WM374855(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1308 1406 3802 4697 6284 7239 7736 9390 9696
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1463 2038 2204 2594 3433 4753 4909 5575 6099 6671 7029 9079
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0474 0764 0877 1260 2062 2201 2266 2268 2497 2715 3026 3360 3467 3650 4601 5440 5710 5824 6015 6513 6608 6779 6910 7116 7640 7917 8086 8749 9940 9970
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0224 0456 0633 0845 1495 1994 1995 2332 2609 2618 3099 3234 4004 4268 4270 4568 5357 5475 5583 5588 5717 5894 5909 6065 6218 6640 6988 7058 7184 7481 7545 7604 8207 8223 8336 8502 8724 8933 9366 9397 9446 9921
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0029 0100 0232 0388 0479 0536 0558 0634 0670 0708 0778 1027 1039 1276 1412 1437 1501 1535 1571 1618 1652 1735 1890 1900 2084 2488 2506 2708 2830 2905 2908 3074 3076 3112 3182 3305 3453 3666 3707 3907 3962 3974 3998 4099 4392 4888 5287 5314 5427 5507 5768 5842 5853 6054 6349 6368 6403 6409 6521 6557 6746 7023 7253 7369 7624 7692 7725 7985 8073 8293 8391 8825 8868 9084 9122 9151 9274 9400 9633 9687 9711 9754 9897 9968 9976
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page