വിന്‍ വിന്‍ (W-460) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 14/05/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ
WD528308(പത്തനംതിട്ട )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
WA528308 WB528308 WC528308 WE528308 WF528308 WG528308 WH528308 WJ528308 WK528308 WL528308 WM528308
രണ്ടാം സമ്മാനം 25000 രൂപ
WM314003(കണ്ണൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA839648(കണ്ണൂര്‍ ) WB154041() WC897816(തൃശൂര്‍ ) WD517565(കോട്ടയം ) WE343009(തൃശൂര്‍ ) WF583114(കോഴിക്കോട്) WG150284(കണ്ണൂര്‍ ) WH704631(ആലപ്പുഴ ) WJ837688(കണ്ണൂര്‍ ) WK189538(ഇടുക്കി ) WL682001(എറണാകുളം ) WM802919(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1246 3488 4386 6296 6496 7046 7147 7535 9660
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0957 1832 2433 2580 3352 3440 3834 4354 8609 9445
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0007 0020 0776 1070 1152 1406 1455 2394 2395 2535 2642 2723 3233 3379 4054 4591 4784 5170 5228 5398 5595 5612 6010 6171 6233 7287 7377 7762 7810 7999 8128 8384
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0129 0139 0419 0635 0986 1021 1062 1069 1177 1784 1826 1962 2086 2373 2877 2878 3228 3432 3465 3929 5028 5167 5813 5903 6443 6536 6658 6867 7035 7056 7110 7315 7485 7650 7732 7794 7855 7900 8168 8224 8305 8673 8753 8936 9058 9626 9649 9998
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0009 0029 0273 0274 0413 0440 0611 0758 0789 0883 0936 1041 1060 1273 1281 1351 1352 1377 1490 1497 1579 1717 1763 1852 1854 2085 2206 2306 2381 2490 2733 2805 2817 3044 3102 3110 3133 3204 3444 3463 3466 3567 3596 3754 3959 3974 3999 4067 4219 4247 4344 4365 4462 4500 4689 4696 4792 4797 4813 4870 4878 5214 5411 5471 5535 5587 5640 5697 5794 5858 5909 5936 5979 5996 6219 6402 6459 6540 6663 6879 6949 7308 7312 7335 7400 7402 7550 7551 7622 7625 7852 7872 8082 8091 8244 8298 8380 8600 8681 8790 8795 8804 8899 8919 8933 9041 9095 9098 9521 9988
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page