അക്ഷയ (AK-351) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 27/06/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ
AK295524(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
AA295524 AB295524 AC295524 AD295524 AE295524 AF295524 AG295524 AH295524 AJ295524 AL295524 AM295524
രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
AD701727(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA805535(ഇടുക്കി ) AB827422(തൃശൂര്‍ ) AC165199(പാലക്കാട്‌) AD511384(കോട്ടയം ) AE467476(ആലപ്പുഴ ) AF526857(കൊല്ലം ) AG490461(എറണാകുളം ) AH765736(തിരുവനന്തപുരം ) AJ439810(വയനാട്) AK235610(പാലക്കാട്‌) AL828052(എറണാകുളം ) AM170639(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
2094 3868 4178 5538 6803 6805 7973 9037 9555
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0062 1551 1597 3135 3505 4625 4667 6984 7889 8515
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0066 0139 1249 1701 1731 2185 2426 3372 3510 4008 4690 5122 5663 5798 6019 6044 6155 6629 7293 7512 7570 7633 7793 7969 8408 8572 8630 8823 8952 9238 9463 9875
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0134 0333 0585 0654 0951 1059 1215 1744 1948 2068 2306 2307 2483 3354 3530 3673 3835 3866 3910 4209 4289 4707 4724 4797 5219 5479 5593 5627 5687 5786 5942 6090 6135 6797 6934 6943 7080 7398 7401 7549 7824 8017 8203 8286 8460 8857 8871 9044
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0190 0233 0431 0440 0446 0453 0525 0544 0635 0909 1202 1241 1312 1350 1477 1547 1660 1876 1916 1960 2049 2289 2416 2490 2545 2582 2673 2700 2738 2769 2809 2828 2884 2961 3103 3112 3177 3279 3311 3323 3405 3426 3535 3636 3659 3850 3872 3932 4027 4233 4261 4304 4409 4444 4481 4497 4562 4767 4869 4899 4913 5004 5077 5288 5447 5459 5476 5722 5868 5870 5911 5957 6179 6235 6260 6316 6371 6380 6397 6457 6577 6582 6616 6685 6714 6896 6928 7298 7434 7444 7490 7870 7876 7948 8084 8117 8133 8328 8577 8605 8643 8989 9009 9283 9352 9471 9496 9735 9949 9995
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page