നിർമൽ വീക്കില (NR-74) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 22/06/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം
NF284658(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
NA284658 NB284658 NC284658 ND284658 NE284658 NG284658 NH284658 NJ284658 NK284658 NL284658 NM284658
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NL844344(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
NA759297(തിരുവനന്തപുരം ) NB509654(കൊല്ലം ) NC513365(കോട്ടയം ) ND125086(എറണാകുളം ) NE514183(കോട്ടയം ) NF512207(കോട്ടയം ) NG423407(തിരുവനന്തപുരം ) NH315200(പത്തനംതിട്ട ) NJ143893(കോഴിക്കോട്) NK675425(പാലക്കാട്‌) NL557537(മലപ്പുറം ) NM563890(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0541 0941 1054 1578 2706 4162 5557 9564 9944
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0096 0164 1098 1810 2480 4210 4548 8946 9373
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0146 0446 0540 0743 0977 1535 2173 2196 2824 3392 3526 3606 3824 3838 4070 4208 4242 4250 4306 4485 4574 5728 5852 5919 6123 6237 7006 7144 7281 7425 8563 9350 9803
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0202 0564 0926 1121 1144 1247 1545 1735 2090 2377 2739 2833 3415 3506 3677 4078 4122 4126 4270 4583 4846 4878 5347 5917 6079 6230 6361 6835 6861 7120 7402 7456 7517 7533 7686 7699 7778 7893 7936 7957 8324 8671 8853 8892 9024 9324 9561 9678 9778 9864
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0181 0356 0487 0690 0704 0712 0786 0892 1092 1231 1328 1531 1560 1643 1802 1855 1933 2100 2291 2546 2570 2573 2605 2735 2865 2910 3040 3074 3088 3202 3253 3367 3442 3487 3563 3572 3707 3735 3821 3953 3998 4001 4047 4116 4351 4417 4425 4525 4529 4603 4716 4748 4859 5099 5372 5552 5606 5649 5662 5747 5772 5789 5820 5827 5836 5843 5928 6221 6266 6337 6494 6508 6576 6587 6677 6680 6724 6734 6815 6855 6867 6908 6986 7134 7230 7289 7389 7542 7559 7602 7640 7748 7991 8004 8052 8084 8124 8323 8344 8369 8600 8784 8829 9034 9064 9181 9362 9662 9958 9998
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page