അക്ഷയ (AK-82) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 17/04/2013
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ
AG938118(പത്തനംതിട്ട )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AH938118 AJ938118 AK938118 AL938118
രണ്ടാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
AG389777(കോഴിക്കോട്) AH304590(കൊല്ലം ) AJ894280(തിരുവനന്തപുരം ) AK566660(തിരുവനന്തപുരം ) AL893866(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
7110
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
3359 3535 4039 5661 7463 7875 8106
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
2245 3629 3687 3961 4089 9354 9724
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0198 0283 1329 2017 2128 3664 4753 5026 6260 8788
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0019 0856 0965 1036 1475 1885 2887 3121 3184 3364 3451 4322 5250 6404 7053 7623 8009 8245 9174 9358
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
1567 1974 4150 4590 4653 4862 7196 7710 7765 8949
ഒന്‍പതാം സമ്മാനം 50 രൂപ
0561 0929 1161 1568 1722 2200 2226 2276 2691 2753 2758 2819 2835 2857 2960 3063 3071 3168 3235 3320 3624 3844 4794 4919 5066 5189 5332 5647 5657 5722 6198 6355 6491 6629 6740 7059 7522 7526 7547 7798 7902 8091 8151 8246 8310 8564 8611 9731 9751 9792
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page