തിരുവോണം ബുംപേർ (BR-39) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 19/09/2014
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 6 കോടി രൂപ
TA192044(ആലപ്പുഴ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 500000 രൂപ
TB192044 TC192044 TD192044 TE192044 TG192044
രണ്ടാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
TA758811(തിരുവനന്തപുരം ) TB274628(പാലക്കാട്‌) TC455036(തൃശൂര്‍ ) TD428656(തൃശൂര്‍ ) TE161344(വയനാട്) TG427418(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
TA287063(വയനാട്) TA491192(പത്തനംതിട്ട ) TB276548(പാലക്കാട്‌) TB558209(പത്തനംതിട്ട ) TC574022(എറണാകുളം ) TC864883(പാലക്കാട്‌) TD547082(പാലക്കാട്‌) TD696171(ഇടുക്കി ) TE270945(തൃശൂര്‍ ) TE554289(കൊല്ലം ) TG206719(മലപ്പുറം ) TG474147(കണ്ണൂര്‍ )
നാലാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
TA228633(കൊല്ലം ) TA261776(ഇടുക്കി ) TB308253(തിരുവനന്തപുരം ) TB337271(മലപ്പുറം ) TC271281(തൃശൂര്‍ ) TC789463(പാലക്കാട്‌) TD649812(എറണാകുളം ) TD721379(ഇടുക്കി ) TE126027(മലപ്പുറം ) TE677835(പത്തനംതിട്ട ) TG474796(കണ്ണൂര്‍ ) TG656672(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
അഞ്ചാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
37671
ആറാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1534 9363
എഴാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0129 0144 0600 1649 1981 2305 2868 4383 6072 7096 7110 7295 7647 7712 7773 8195 8732 8740 9428 9805
എട്ടാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0347 0427 0482 0581 0673 0842 0938 1301 1644 1712 1759 1978 2307 2530 2913 3052 3217 3271 3906 4866 4945 5315 6247 6491 7548 8066 8433 8474 8560 8960 9032 9138
ഒന്‍പതാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0263 0955 1117 1295 1379 1597 1690 1987 2440 2517 3504 3819 3854 3956 4177 4486 4777 5357 5375 5667 5880 5883 6717 7347 7396 8065 8234 8884 8892 8940 8977 9919
പത്താം സമ്മാനം 500 രൂപ
0037 0132 0294 0428 0557 0567 0789 1026 1242 1337 1455 1483 1500 1569 1859 1934 1975 2398 2457 2547 2645 2667 2961 3136 3227 3243 3466 3583 3656 3666 3667 3769 3779 3857 3862 3875 3925 4011 4110 4190 4274 4354 4394 4408 4439 4476 4989 5017 5090 5172 5244 5245 5266 5426 5590 5858 5894 5941 6006 6120 6227 6338 6396 6477 6483 6598 6612 6673 6832 6848 6962 6966 7006 7342 7656 7679 7690 7733 7818 7875 7893 7976 8095 8097 8171 8281 8545 8578 8733 8851 8874 9000 9073 9173 9184 9248 9330 9420 9683 9697
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page