അക്ഷയ (AK-322) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 06/12/2017
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AT590846(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN590846 AO590846 AP590846 AR590846 AS590846 AU590846 AV590846 AW590846 AX590846 AY590846 AZ590846
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN486913(കോട്ടയം ) AO804695(മലപ്പുറം ) AP534042(കോട്ടയം ) AR491216(എറണാകുളം ) AS593006(തിരുവനന്തപുരം ) AT809444(പത്തനംതിട്ട ) AU821226(കോട്ടയം ) AV422959(പാലക്കാട്‌) AW301894(എറണാകുളം ) AX731806(കൊല്ലം ) AY439049(കോഴിക്കോട്) AZ597225(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN345407(ആലപ്പുഴ ) AO126604(പത്തനംതിട്ട ) AP830075(തൃശൂര്‍ ) AR166492(പാലക്കാട്‌) AS628803(ആലപ്പുഴ ) AT446664(വയനാട്) AU578797(തിരുവനന്തപുരം ) AV504957(പാലക്കാട്‌) AW649174(ഇടുക്കി ) AX117809(തിരുവനന്തപുരം ) AY752468(ഇടുക്കി ) AZ455456(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0492 2899 3389 3665 5657 7057 7155 8506 9721
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1246 1601 1691 2606 3084 3333 3465 4818 5897 8205 8331 8984
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0333 0427 0745 0875 0897 0915 1057 1689 1839 1951 2716 2831 2908 3098 3251 3329 3765 4229 4270 4363 4390 4763 5681 6989 7134 7287 7415 8385 8470 8492 9737 9776
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0104 0285 1147 1192 1765 2424 2939 3211 3685 3726 3833 3944 3976 3984 4109 4459 4524 5060 5263 5614 5706 6092 6096 6285 6406 6537 6629 6669 6699 6756 6769 7393 7521 7570 7965 7999 8395 8476 8666 9251 9531 9889
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0087 0195 0282 0352 0395 0542 0707 0744 0827 1079 1081 1094 1268 1345 1383 1409 1559 1564 1727 2047 2202 2228 2415 2416 2534 2576 2663 2704 2750 2864 3069 3153 3226 3293 3501 3551 3698 4150 4154 4175 4306 4399 4736 4772 4808 4866 4928 4967 5207 5365 5508 5654 5875 5950 6031 6105 6191 6250 6386 6665 6735 6739 6752 6791 6796 6836 6905 6920 7572 7638 7666 7692 7876 8284 8300 8317 8468 9137 9171 9194 9227 9238 9306 9583 9885
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page