അക്ഷയ (AK-329) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 24/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AE412944(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA412944 AB412944 AC412944 AD412944 AF412944 AG412944 AH412944 AJ412944 AK412944 AL412944 AM412944
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AA100703(പാലക്കാട്‌) AB578764(തൃശൂര്‍ ) AC357924(കോഴിക്കോട്) AD828841(തൃശൂര്‍ ) AE111954(വയനാട്) AF479936(ആലപ്പുഴ ) AG792883() AH192881(തൃശൂര്‍ ) AJ687425(കോട്ടയം ) AK245477(എറണാകുളം ) AL654728() AM557432(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA214379(തിരുവനന്തപുരം ) AB772354(പാലക്കാട്‌) AC291948(വയനാട്) AD881508(കണ്ണൂര്‍ ) AE695803(കോട്ടയം ) AF399166(തിരുവനന്തപുരം ) AG232454(കോട്ടയം ) AH220251(ആലപ്പുഴ ) AJ347405(പാലക്കാട്‌) AK784758(മലപ്പുറം ) AL198331(തൃശൂര്‍ ) AM610502(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0792 1761 2590 4413 5216 5440 7261 7646 8173
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0474 0835 1337 1545 2400 6248 6549 7815 8128 8925 9646 9979
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0213 0225 0583 0911 0978 1000 1210 1378 1659 2840 2958 3394 3558 4239 4528 4885 4967 5049 5188 5240 5300 5412 6007 6864 7061 7371 7703 8278 8391 8692 8817 9736
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0025 0036 0278 0514 0864 1533 1688 1821 2324 2483 2850 2898 3831 4694 4731 5299 5315 5754 5907 6212 6222 6380 6494 6508 6654 7087 7320 7716 7795 7801 7814 7922 8251 8296 8303 8578 8660 8677 9065 9481 9753 9754
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0071 0154 0526 0547 0594 0636 0813 0860 0963 1076 1184 1579 1590 1669 1734 1872 1904 2026 2168 2304 2438 2617 2712 2769 2997 3074 3120 3133 3198 3311 3429 3762 3969 4017 4199 4227 4261 4350 4356 4367 4373 4430 4701 4724 4954 4976 5093 5126 5627 5649 5730 5855 5946 6030 6037 6636 6751 7132 7190 7206 7212 7253 7310 7443 7774 7861 7944 8110 8179 8188 8267 8392 8465 8478 8782 8878 8889 8895 8919 8939 9031 9179 9218 9522 9909
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page