അക്ഷയ (AK-330) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 31/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AO336057(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN336057 AP336057 AR336057 AS336057 AT336057 AU336057 AV336057 AW336057 AX336057 AY336057 AZ336057
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN883199(കോഴിക്കോട്) AO511130(ആലപ്പുഴ ) AP254516(കൊല്ലം ) AR876532(പാലക്കാട്‌) AS111227(തൃശൂര്‍ ) AT706576(പത്തനംതിട്ട ) AU181850(കോട്ടയം ) AV398036(കോഴിക്കോട്) AW478019(കോഴിക്കോട്) AX291179(തൃശൂര്‍ ) AY599255(കൊല്ലം ) AZ461667(കോഴിക്കോട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN503536(കോട്ടയം ) AO558981(കോഴിക്കോട്) AP286157(എറണാകുളം ) AR130745(മലപ്പുറം ) AS233286(മലപ്പുറം ) AT652811(കോട്ടയം ) AU589320(കൊല്ലം ) AV439972(ആലപ്പുഴ ) AW786051(കൊല്ലം ) AX170993(പത്തനംതിട്ട ) AY766532(ഇടുക്കി ) AZ543325(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0623 0960 4374 5315 5599 5706 6579 9164 9970
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0978 2480 2761 3430 3827 4033 4543 4639 4971 6625 7069 8226
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0075 0178 0367 0752 0909 0916 1217 1617 1940 2841 2849 2882 2996 3270 3652 3675 4320 4420 4427 5404 5444 6582 6902 7010 7481 7669 7720 7871 9446 9551 9793 9960
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0128 0217 0258 0796 0900 0970 1113 1661 1809 1970 2265 2669 3099 3151 3168 3218 3250 3357 3421 3559 3597 4022 4025 4339 4796 4933 5524 5575 5675 5778 5878 6143 6679 6950 7129 7187 7520 7596 8319 8517 9472 9723
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0221 0275 0477 0822 1270 1288 1384 1458 1578 1730 1781 1803 1890 1945 1976 1986 2088 2190 2278 2346 2444 2519 2612 2731 2855 2856 2992 3116 3122 3195 3289 3323 3459 3864 3904 4133 4322 4345 4391 4493 4546 4612 4724 4798 4840 5345 5454 5508 5581 5722 5905 5958 6287 6391 6541 6802 6818 6829 6906 7096 7169 7340 7495 7523 7571 7644 7861 7973 8103 8126 8225 8254 8389 8597 8636 8665 8710 9047 9117 9147 9344 9348 9434 9517 9939
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page