അക്ഷയ (AK-331) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 07/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AD501868(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA501868 AB501868 AC501868 AE501868 AF501868 AG501868 AH501868 AJ501868 AK501868 AL501868 AM501868
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AA381647(പാലക്കാട്‌) AB123882(തിരുവനന്തപുരം ) AC282379(ഇടുക്കി ) AD818889(കോട്ടയം ) AE429242(പാലക്കാട്‌) AF495945(ഇടുക്കി ) AG219423(മലപ്പുറം ) AH581424(മലപ്പുറം ) AJ247267(കൊല്ലം ) AK542466(കോട്ടയം ) AL314264() AM697672(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA763547(കോട്ടയം ) AB862271(പാലക്കാട്‌) AC890272(കൊല്ലം ) AD250256(കൊല്ലം ) AE623394(പാലക്കാട്‌) AF896032(ആലപ്പുഴ ) AG559815(എറണാകുളം ) AH585435(കോഴിക്കോട്) AJ650776(കണ്ണൂര്‍ ) AK512255(തിരുവനന്തപുരം ) AL354958(കൊല്ലം ) AM891882(കൊല്ലം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0193 0876 2011 4108 5253 5441 6718 9127 9546
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0229 0659 1912 2023 3193 6889 7716 7903 8406 9028 9699 9832
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0352 0608 1254 2292 2387 2881 2941 3093 3200 4001 4419 4462 4643 4828 5136 5313 5809 6167 6560 6748 6969 7251 7575 7717 7815 7887 7913 9099 9362 9405 9489 9725
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0178 0279 0849 0887 1315 1597 1664 1796 2689 2733 3006 3309 3682 4157 4762 4770 4877 5226 5275 5285 5291 5492 6145 6147 6312 6368 6494 6528 6853 7005 7323 7787 7946 8206 8459 8661 8903 9347 9811 9814 9839 9929
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0241 0259 0351 0481 0514 0580 0586 0622 0822 0872 1474 1500 1505 1573 1635 1668 1968 2156 2300 2505 2631 2672 2895 3102 3141 3150 3152 3245 3267 3280 3391 3505 3576 3681 3685 3695 3770 4315 4379 5066 5119 5455 5627 5736 5757 6398 6530 6704 6878 6949 7370 7373 7497 7628 7770 7777 7900 7923 7952 8145 8396 8597 8753 8754 8757 8801 8811 8815 8868 8881 8891 8939 8988 9051 9107 9183 9222 9485 9518 9572 9628 9660 9681 9796 9983
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page