അക്ഷയ (AK-332) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 14/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
AW157293(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN157293 AO157293 AP157293 AR157293 AS157293 AT157293 AU157293 AV157293 AX157293 AY157293 AZ157293
രണ്ടാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
AN323109(കോഴിക്കോട്) AO363008(എറണാകുളം ) AP120386(കൊല്ലം ) AR845790(ആലപ്പുഴ ) AS796453(തിരുവനന്തപുരം ) AT739923(തൃശൂര്‍ ) AU582615(ആലപ്പുഴ ) AV850395(തൃശൂര്‍ ) AW488669(തൃശൂര്‍ ) AX828448(തിരുവനന്തപുരം ) AY446600(തൃശൂര്‍ ) AZ732592(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AN805218(പത്തനംതിട്ട ) AO623618(തൃശൂര്‍ ) AP607225(പത്തനംതിട്ട ) AR687428(കൊല്ലം ) AS460769(ആലപ്പുഴ ) AT726224(പാലക്കാട്‌) AU287108(പാലക്കാട്‌) AV765916(ഇടുക്കി ) AW780194(ആലപ്പുഴ ) AX798683(തിരുവനന്തപുരം ) AY614826(എറണാകുളം ) AZ510898(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0501 2215 2318 4510 4572 5474 5609 5700 6173
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0694 1614 4224 4483 4901 5807 6269 6346 6359 7193 7734 7874
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0105 0144 0305 0823 1376 2361 2439 2545 2612 2829 2979 3028 3156 3326 3588 3689 4101 4399 4526 4837 4842 5020 5199 5541 5747 6092 6578 6624 7662 8072 8207 9156
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0008 0196 0218 0479 0790 1110 1191 1198 1245 1291 1424 2148 2183 2296 2526 2767 3409 3996 4040 4264 4463 4747 4795 4848 5402 5418 7009 7340 7522 7650 7706 8196 8413 8602 8604 8645 8766 8846 9217 9516 9589 9869
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0106 0180 0222 0357 0431 0433 0551 0594 0661 0716 0949 1120 1246 1330 1715 1935 1954 2033 2158 2332 2778 2779 2794 2797 2851 2877 2889 3043 3098 3199 3474 3487 3504 3559 3706 3802 3818 3840 3901 4106 4154 4214 4239 4275 4802 4860 4934 4982 5254 5347 5427 5500 5696 5762 5865 5959 6061 6468 6719 6765 7042 7294 7360 7398 7490 7572 7666 7749 7786 8034 8042 8063 8107 8149 8338 8420 8832 9169 9212 9301 9334 9364 9804 9822 9932
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page