കാരുണ്യ (KR-330) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 27/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KG890442(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KA890442 KB890442 KC890442 KD890442 KE890442 KF890442 KH890442 KJ890442 KK890442 KL890442 KM890442
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KD290269(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KA854709(തൃശൂര്‍ ) KB103035(തൃശൂര്‍ ) KC326652(മലപ്പുറം ) KD472347(ഇടുക്കി ) KE229929(തിരുവനന്തപുരം ) KF338653(വയനാട്) KG770414(കൊല്ലം ) KH324774(പാലക്കാട്‌) KJ224594(കോഴിക്കോട്) KK701405(എറണാകുളം ) KL240334(കൊല്ലം ) KM736960(മലപ്പുറം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0258 0467 2554 4263 4697 5013 5152 7699 9430
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0500 1356 2246 2848 2941 4355 5370 5822 6330 6744 8124 9456
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0385 0611 0819 1078 1320 1951 2019 2845 3003 3013 3053 3229 3540 4115 5129 5253 5340 5354 5839 5855 5989 6564 6616 7004 7066 7632 7654 8222 8372 9169 9414 9923
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0002 0286 1056 1623 1681 1702 1807 1879 1940 2128 2209 2463 2549 2631 3349 3351 3547 4018 4146 4159 4438 4862 5005 5096 5653 6217 6768 6990 7356 8255 8765 9027 9036 9247 9492 9579 9721 9962
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0122 0176 0202 0244 0265 0299 0620 0683 0780 0842 0944 1255 1341 1406 1516 1547 1593 1649 1775 1783 1814 1843 1854 2267 2338 2378 2391 2567 2799 2888 2904 2921 3106 3219 3426 3523 3659 3662 3697 3784 4094 4398 4565 4949 5074 5118 5244 5247 5949 6016 6027 6063 6150 6555 6583 7118 7163 7231 7260 7261 7335 7354 7458 7474 7497 7813 7865 8241 8258 8268 8282 8648 8820 8972 8998 9120 9269 9401 9517 9660 9711 9848
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page