കാരുണ്യ (KR-331) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 03/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KU822936(കണ്ണൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KN822936 KO822936 KP822936 KR822936 KS822936 KT822936 KV822936 KW822936 KX822936 KY822936 KZ822936
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KZ256278(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KN882291(എറണാകുളം ) KO542709(ആലപ്പുഴ ) KP334632(പാലക്കാട്‌) KR559849(പാലക്കാട്‌) KS767817(ഇടുക്കി ) KT318772(കണ്ണൂര്‍ ) KU426813(കൊല്ലം ) KV619001(കോട്ടയം ) KW185267(മലപ്പുറം ) KX692774(എറണാകുളം ) KY505116(തൃശൂര്‍ ) KZ837240(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1021 2226 3066 4130 4550 7567 7981 8254 9819
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0623 1497 1818 2310 2445 2770 3846 4955 5647 6323 8529 9066
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0123 0477 0970 1114 1808 2235 2545 2554 2592 2636 3007 3345 3919 4210 4264 4452 4757 4808 4872 5051 5052 5871 7139 7178 7238 7468 7644 7747 7785 7803 7934 8990
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0017 0281 0305 0626 0660 0797 0816 1164 1360 1636 2364 2484 2721 2777 3105 3154 3275 3730 4000 4721 4874 5063 5192 5295 5316 5501 5667 5790 5880 6260 6671 7105 7140 7412 7867 8226 8345 9081
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0176 0177 0233 0513 0608 0648 0661 0674 0931 1248 1281 1449 1478 1972 2110 2282 2400 2405 2498 2567 2690 2710 2774 2927 2935 2969 3162 3384 3495 3688 3707 3763 4296 4556 4610 4778 4969 5161 5210 5692 5761 5796 5820 6058 6074 6213 6343 6370 6387 6446 6585 6644 6818 6903 7012 7207 7230 7571 7674 7782 7935 8207 8219 8265 8281 8469 8620 8789 8886 9026 9129 9158 9307 9345 9462 9485 9494 9547 9651 9739 9792 9801
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page