കാരുണ്യ (KR-332) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 10/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KA227059(മലപ്പുറം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KB227059 KC227059 KD227059 KE227059 KF227059 KG227059 KH227059 KJ227059 KK227059 KL227059 KM227059
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KE874922(കൊല്ലം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KA380290(പത്തനംതിട്ട ) KB214728(തൃശൂര്‍ ) KC636053(തൃശൂര്‍ ) KD177749(കോഴിക്കോട്) KE447500(കോഴിക്കോട്) KF728491(ആലപ്പുഴ ) KG285030(പത്തനംതിട്ട ) KH580498(എറണാകുളം ) KJ439102(വയനാട്) KK811639(എറണാകുളം ) KL142796(ഇടുക്കി ) KM703847(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
2445 2677 3073 5069 5914 6266 7261 8488 9600
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0433 0935 3353 4626 6021 6188 6205 6214 6319 6509 6833 9300
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0454 0525 0532 0781 1415 1584 1694 2282 2357 2434 2572 2865 2931 3568 3892 4426 4579 5370 5796 6471 6904 6956 7002 7265 8169 8292 8329 8745 9051 9474 9844 9926
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0279 0333 0468 1092 1193 1238 1429 1688 1807 2270 2378 2905 3184 3591 3891 3944 4205 4261 4403 4926 5107 5250 5653 6299 6419 6659 6897 7825 8229 8256 8476 8495 8570 8706 9281 9352 9655 9870
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0009 0037 0160 0225 0253 0392 1015 1096 1295 1303 1524 1622 1745 1762 1765 1774 1776 2054 2064 2110 2219 2432 2587 2714 2903 2909 3161 3602 3858 3989 4062 4078 4278 4302 4772 4775 4868 5067 5186 5214 5460 5628 5836 5867 5891 5946 6110 6120 6375 6414 6552 6563 6584 6767 6860 6892 7048 7384 7447 7563 7593 7624 7759 7784 7995 8150 8278 8455 8612 8713 8714 8888 9010 9162 9203 9240 9277 9533 9768 9875 9964 9990
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page