കാരുണ്യ (KR-336) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 10/03/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
KD590841(കണ്ണൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
KA590841 KB590841 KC590841 KE590841 KF590841 KG590841 KH590841 KJ590841 KK590841 KL590841 KM590841
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
KC270877(കോഴിക്കോട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
KA773112(പാലക്കാട്‌) KB251939(പാലക്കാട്‌) KC678194(ആലപ്പുഴ ) KD497552(വയനാട്) KE598494(കണ്ണൂര്‍ ) KF482626(മലപ്പുറം ) KG424543(ഇടുക്കി ) KH267348(തൃശൂര്‍ ) KJ441213(തിരുവനന്തപുരം ) KK277918(കണ്ണൂര്‍ ) KL691308(കൊല്ലം ) KM374695(കോട്ടയം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1042 3700 4171 4679 5908 7082 7443 7761 7818
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0186 2138 2336 5056 5068 6130 6289 7000 7367 7594 7746 8883
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0615 0740 1327 1505 1602 1637 1743 1809 2649 3450 3766 3854 3913 4223 4391 4455 4780 4793 5116 5272 5341 5817 5827 6236 7313 7490 7622 7807 7954 8486 8636 9253
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0496 0746 0954 1746 1906 2352 2934 3288 3685 4482 4551 4554 4677 4715 4899 4982 5259 5318 5514 5585 5629 5643 5851 6151 6398 6577 6971 7014 7032 7803 7917 8093 8186 8234 8358 8367 8488 8534
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0028 0067 0134 0154 0168 0345 0491 0534 0602 0604 0888 0906 0963 1057 1178 1320 1548 1638 1707 1808 2180 2496 2562 2617 2988 3080 3294 3402 3476 3538 3617 3630 3706 3790 3879 4139 4198 4294 4361 4414 4503 4747 4797 4822 4879 4905 5191 5232 5354 5399 5487 5859 6146 6592 6643 6647 6748 6754 6999 7327 7332 7418 7722 7883 7892 8046 8173 8235 8424 8899 9118 9181 9208 9272 9453 9617 9627 9643 9771 9817 9872 9909
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page