പൌര്‍ണമി (RN-324) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 28/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RU805888(മലപ്പുറം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN805888 RO805888 RP805888 RR805888 RS805888 RT805888 RV805888 RW805888 RX805888 RY805888 RZ805888
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RX556897(തൃശൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN576657(പാലക്കാട്‌) RO281254(കോഴിക്കോട്) RP523405(പത്തനംതിട്ട ) RR243935(തൃശൂര്‍ ) RS475826(കോട്ടയം ) RT720204(പാലക്കാട്‌) RU160241(എറണാകുളം ) RV221623(ആലപ്പുഴ ) RW841287(കോട്ടയം ) RX811964(തിരുവനന്തപുരം ) RY679764(കൊല്ലം ) RZ485803(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0816 1159 2270 2291 3202 4124 6240 7889 7978
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0036 0596 2618 2875 3104 3314 3318 6241 7814 9012 9546 9660
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0165 0256 0411 0489 0864 1473 1821 3082 3367 3731 3745 3750 4012 4388 4664 5064 5072 5167 6048 6497 6561 6989 7228 7412 7572 7698 7956 8287 8358 8580 8765 9679
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0095 0102 0178 0507 1342 1537 1544 1795 1948 2058 2062 2127 2214 2498 2519 2595 2604 3099 3144 3400 3813 4038 4115 4116 4270 4481 4765 5102 5188 5568 6132 6371 6382 6748 7182 7363 8464 8677 8709 9581 9584 9976
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0021 0052 0075 0123 0338 0375 0566 0627 0663 1222 1322 1384 1444 1524 1586 1606 1658 1686 1873 1893 2125 2174 2280 2282 2379 2596 2633 3095 3098 3546 3649 3887 4490 4585 4650 4786 4869 4874 4892 4911 4915 5066 5158 5484 5661 5679 5792 5798 5824 6006 6018 6050 6238 6286 6340 6514 6572 6601 6750 6899 6916 6930 7007 7028 7279 7386 7437 7697 7880 8329 8448 8526 8555 8670 8873 8953 9166 9176 9207 9282 9350 9357 9427 9560
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page