പൌര്‍ണമി (RN-325) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 04/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RB102167(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
102167 2167 2167RD 2167RG 2167RK 67RC10 67RF10 67RJ10 67RM10 RA1021 RE1021 RH1021 RL1021
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RJ520679(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RA404160(എറണാകുളം ) RB830232(കണ്ണൂര്‍ ) RC526264(കോഴിക്കോട്) RD851962(കൊല്ലം ) RE340104(പാലക്കാട്‌) RF484177(കൊല്ലം ) RG497837(തിരുവനന്തപുരം ) RH752175(മലപ്പുറം ) RJ562911(കൊല്ലം ) RK228524(മലപ്പുറം ) RL274007(കോട്ടയം ) RM164811(പാലക്കാട്‌)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0241 2454 2956 2983 3569 6462 8331 8369 9876
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0086 0364 2475 2500 2901 3953 4003 4878 6129 7266 8522 8566
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0690 1276 1278 1691 2398 2413 2689 2794 3211 3437 3488 3838 4033 4249 4612 4724 4956 5117 5377 5378 5748 5874 5900 6569 6595 6870 7106 7512 7541 7904 8935 9880
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0226 0463 0491 0660 1071 1100 1837 1872 2169 2174 2306 2679 3307 3662 4098 4627 4847 5040 5111 5351 5672 6171 6267 6302 6502 6766 6926 6977 7059 7079 7506 7968 8249 8291 8341 8630 8751 9026 9167 9294 9379 9965
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0143 0165 0251 0329 0775 0896 0910 0929 0979 1088 1091 1093 1197 1214 1294 1333 1456 1465 1598 1617 1791 1854 2472 2504 2709 2711 2905 2958 3050 3418 3556 3590 3801 3934 3957 4035 4125 4221 4285 4798 4802 4892 4965 5044 5096 5115 5295 5363 5441 5449 5495 5585 5784 6004 6044 6114 6152 6254 6313 6614 6788 6886 7049 7171 7173 7240 7259 7366 7744 7835 7839 8027 8444 8719 8720 9150 9236 9248 9326 9475 9688 9782 9789 9866
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page