പൌര്‍ണമി (RN-326) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RN866438(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RO866438 RP866438 RR866438 RS866438 RT866438 RU866438 RV866438 RW866438 RX866438 RY866438 RZ866438
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RY216254()
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN398840() RO487392(പാലക്കാട്‌) RP621578() RR695393(പാലക്കാട്‌) RS875097(പാലക്കാട്‌) RT225694(കണ്ണൂര്‍ ) RU245424(ആലപ്പുഴ ) RV581924(വയനാട്) RW541721(ഇടുക്കി ) RX511724(തിരുവനന്തപുരം ) RY116255(തൃശൂര്‍ ) RZ542843(ഇടുക്കി )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0795 1942 2236 3643 4802 5102 5419 6342 8089
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1849 2495 2591 3396 3734 3936 4875 5288 6435 7475 8386 9897
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0102 0107 0124 0348 0402 0470 0576 1444 1917 2129 2605 3181 3728 4365 4427 4979 5079 5356 5459 5569 5734 5949 6022 6418 6970 7019 7993 8088 8093 9137 9257 9352
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0222 0290 0517 0724 0751 1200 1447 1655 1948 2122 2478 2725 2763 3075 3319 3432 3597 3696 3786 4332 4549 4622 4718 4967 5331 5724 5801 5860 5902 6125 6682 7464 7783 8048 8288 8928 9198 9251 9267 9452 9624 9766
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0168 0176 0225 0409 0464 0478 0663 0791 0801 0950 1037 1041 1131 1528 1531 1556 1661 1730 1811 2018 2083 2361 2602 2680 2749 3049 3127 3211 3283 3289 3449 3453 3605 3677 3710 3778 3856 3997 4037 4137 4146 4377 4382 4437 4698 4724 4735 5352 5503 5579 5828 5889 6119 6207 6249 6295 6325 6352 6483 6516 6551 6595 6655 6881 7078 7201 7535 7683 7701 7718 7721 8075 8540 8752 8753 8964 9028 9154 9279 9322 9405 9601 9703 9776
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page