പൌര്‍ണമി (RN-330) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 11/03/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RN297113(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RO297113 RP297113 RR297113 RS297113 RT297113 RU297113 RV297113 RW297113 RX297113 RY297113 RZ297113
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RU613261(തിരുവനന്തപുരം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN312885(തൃശൂര്‍ ) RO415097(തൃശൂര്‍ ) RP819355(തിരുവനന്തപുരം ) RR195882(കോഴിക്കോട്) RS563596(ഇടുക്കി ) RT432404(പാലക്കാട്‌) RU144757(കൊല്ലം ) RV158397(കോട്ടയം ) RW632458() RX822957(കൊല്ലം ) RY848127(ആലപ്പുഴ ) RZ298075(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1882 2113 3098 3811 4031 7120 8813 9292 9443
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0030 0317 0624 0770 1350 5235 5563 6684 7343 7457 7761 8196
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0037 0097 0217 0628 0642 1105 2241 2268 2769 2801 3076 3372 3551 4218 4584 4851 6341 6476 6614 6623 6951 7566 7866 7970 8170 8199 8525 8556 8689 8746 9576 9948
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0117 0223 0421 0572 0872 1122 1141 1363 1750 2203 2347 2628 3015 3225 3434 4407 4478 4581 4617 5031 5247 5283 5433 5572 5704 6008 6101 7091 7701 8122 8188 8284 8413 8553 8824 9208 9217 9235 9349 9544 9564 9920
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0000 0012 0415 0416 0502 0504 0793 0865 1092 1155 1187 1300 1357 1370 1915 1975 1977 2234 2454 2700 2983 3213 3295 3831 3928 4062 4075 4176 4265 4475 4519 4653 4654 5284 5394 5491 5493 5624 5634 5746 5854 5856 5917 5923 6026 6033 6112 6182 6226 6337 6408 6485 6526 6627 6638 6722 6889 7066 7175 7377 7548 7600 7817 7833 7844 8034 8083 8187 8232 8366 8573 8756 8985 9046 9047 9075 9121 9261 9390 9409 9585 9685 9788 9839
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page