വിന്‍ വിന്‍ (W-445) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 29/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WO878475(കോഴിക്കോട്)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN878475 WP878475 WR878475 WS878475 WT878475 WU878475 WV878475 WW878475 WX878475 WY878475 WZ878475
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN309658(കണ്ണൂര്‍ ) WO693825(എറണാകുളം ) WP299673(കോഴിക്കോട്) WR599769(തിരുവനന്തപുരം ) WS760942(കോട്ടയം ) WT736726(തിരുവനന്തപുരം ) WU534320(ഇടുക്കി ) WV761284(കോട്ടയം ) WW125412(പാലക്കാട്‌) WX455646(പാലക്കാട്‌) WY644866(കൊല്ലം ) WZ225924()
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WN305116(വയനാട്) WO566616(മലപ്പുറം ) WP110740(തൃശൂര്‍ ) WR147627(വയനാട്) WS596647(തിരുവനന്തപുരം ) WT438956(ഇടുക്കി ) WU609051(മലപ്പുറം ) WV742327(കൊല്ലം ) WW228794(കൊല്ലം ) WX265347(എറണാകുളം ) WY434490(ആലപ്പുഴ ) WZ322071(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0006 1880 1940 2054 3394 6042 7226 9581 9848
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0464 0471 1120 3414 4280 5683 6295 7902 8581 8870 9584 9940
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0190 0773 0828 1001 1257 1426 2161 2217 3161 3496 4163 4490 4572 4575 5397 5409 5696 5835 5846 6098 6506 6964 7774 7797 8037 8207 8432 8834 9083 9414
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0459 0509 0789 1169 1194 1245 1308 1927 1950 2074 2193 2413 2472 2589 2708 3412 4475 4944 5319 5373 5461 5570 6007 6358 6418 6625 6873 7167 7459 7609 8168 8176 8336 8465 8470 8845 8932 9163 9270 9293 9676 9770
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0270 0319 0351 0504 0640 0690 0975 1053 1197 1351 1739 1864 1936 2038 2173 2285 2462 2532 2662 2667 2728 2817 2928 3169 3309 3442 3478 3676 3978 4003 4226 4353 4424 4451 4469 4546 4552 4875 4908 4951 5039 5074 5078 5283 5317 5640 5853 5893 5944 6039 6045 6063 6081 6305 6331 6412 6527 6545 6687 6730 6745 7103 7299 7355 7646 7766 8014 8153 8187 8226 8274 8303 8744 8769 8777 8925 8931 8938 8946 8960 9015 9240 9260 9451 9609
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page