വിന്‍ വിന്‍ (W-446) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 05/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WE232942(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA232942 WB232942 WC232942 WD232942 WF232942 WG232942 WH232942 WJ232942 WK232942 WL232942 WM232942
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WA459874(തിരുവനന്തപുരം ) WB836634(പാലക്കാട്‌) WC661977(തിരുവനന്തപുരം ) WD263410(പാലക്കാട്‌) WE268419(പാലക്കാട്‌) WF806752(ആലപ്പുഴ ) WG722161(ആലപ്പുഴ ) WH314803(കോട്ടയം ) WJ115124(കണ്ണൂര്‍ ) WK464368(തിരുവനന്തപുരം ) WL413040(തൃശൂര്‍ ) WM814188(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA512391(കണ്ണൂര്‍ ) WB463203(തിരുവനന്തപുരം ) WC466914(തിരുവനന്തപുരം ) WD547465(പത്തനംതിട്ട ) WE121873() WF273105(മലപ്പുറം ) WG192927(തൃശൂര്‍ ) WH229652(ഇടുക്കി ) WJ107761(വയനാട്) WK568638(എറണാകുളം ) WL858920(പത്തനംതിട്ട ) WM603569(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1136 1190 3806 4280 4492 5652 7113 9804 9895
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0009 0746 3727 4043 4079 6564 6725 6844 7071 7439 7520 9058
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0208 0269 0425 0628 0866 0909 0945 1177 1620 1804 1813 1846 2212 2705 3081 3546 3577 3612 4070 4236 4392 5888 5998 6266 6533 6713 7303 7679 8156 8855
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0172 0403 0901 1337 1676 1713 1986 2116 2371 2500 2629 2883 3001 3140 3343 3388 3402 4083 4349 4573 4902 4911 5897 5965 6221 6304 6365 6818 7068 7127 7198 7306 7382 7406 7764 7968 7976 8669 8755 9155 9534 9907
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0048 0096 0301 0567 0587 0666 0828 0889 0912 1029 1139 1151 1327 1437 1452 1560 1833 1905 1932 1979 2018 2274 2330 2605 2723 2730 3202 3433 3496 3620 3635 3810 3826 3853 4112 4233 4257 4594 4641 4729 4846 4939 4950 5025 5125 5392 5473 5621 5662 5731 5736 5771 5776 5890 6037 6056 6307 6463 6492 6540 6623 6716 6792 6946 6960 6988 7006 7169 7479 7489 7771 7809 7857 7866 8019 8186 8254 8677 8853 9149 9180 9615 9807 9860 9864
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page