വിന്‍ വിന്‍ (W-447) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 12/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
WV846476(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN846476 WO846476 WP846476 WR846476 WS846476 WT846476 WU846476 WW846476 WX846476 WY846476 WZ846476
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
WN780009(കൊല്ലം ) WO364808(വയനാട്) WP328724(കോട്ടയം ) WR798976(ആലപ്പുഴ ) WS225047(പാലക്കാട്‌) WT726522(എറണാകുളം ) WU684438(പാലക്കാട്‌) WV419773(കൊല്ലം ) WW185182(മലപ്പുറം ) WX846599(തിരുവനന്തപുരം ) WY348933(പാലക്കാട്‌) WZ809825(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WN112546(വയനാട്) WO700118(മലപ്പുറം ) WP859287(കോട്ടയം ) WR887767(എറണാകുളം ) WS545771(മലപ്പുറം ) WT217151(പാലക്കാട്‌) WU232858(കോഴിക്കോട്) WV653762(ഇടുക്കി ) WW312222(കൊല്ലം ) WX157965(ഇടുക്കി ) WY132565(തിരുവനന്തപുരം ) WZ442346(എറണാകുളം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0246 1983 6255 6657 6989 6992 7406 9469 9938
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0227 1641 2105 2297 3281 3975 4269 5998 7810 8696 8702 8797
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0839 1114 1228 1276 1450 1532 1538 1839 2874 3553 3742 4486 5056 5089 5549 5615 5806 6410 7061 7802 7917 8019 8073 8807 8882 9122 9384 9495 9801 9979
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0222 0296 0800 1130 1132 1399 1493 1657 1843 1973 2183 2306 3294 3357 3392 3876 4240 4715 4758 4769 4943 5830 6132 6588 6711 6829 6846 6982 7273 7392 7471 7961 7991 8201 8412 8939 8965 8993 9020 9530 9557 9708
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0070 0213 0267 0268 0529 0639 0689 0698 0779 0813 0834 1161 1169 1186 1205 1529 1719 2035 2094 2313 2439 2687 2777 3062 3070 3204 3271 3400 3415 3422 3449 3711 3784 3803 3835 4224 4340 4446 4560 4590 4607 4662 4794 4896 4915 4994 5070 5091 5333 5351 5382 5507 5666 5722 5759 5820 5824 5845 6020 6063 6239 6242 6269 6591 6693 6696 6729 7203 7204 7304 7313 7319 7723 8007 8043 8151 8345 8375 8459 9096 9372 9499 9614 9902 9956
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page