നിർമൽ വീക്കില (NR-54) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 02/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NE142237()
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NA142237 NB142237 NC142237 ND142237 NF142237 NG142237 NH142237 NJ142237 NK142237 NL142237 NM142237
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NK745747(എറണാകുളം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NA439265(കോട്ടയം ) NA799897(ആലപ്പുഴ ) NB316497(ഇടുക്കി ) NB544851(കൊല്ലം ) NC179969(ഇടുക്കി ) NC494612(കോഴിക്കോട്) ND406488(എറണാകുളം ) ND490608(കോഴിക്കോട്) NE589329(പാലക്കാട്‌) NE604273(തൃശൂര്‍ ) NF346165(പാലക്കാട്‌) NF586190(പാലക്കാട്‌) NG226093(പത്തനംതിട്ട ) NG869602(കോട്ടയം ) NH588840(പാലക്കാട്‌) NH846677(തൃശൂര്‍ ) NJ476920(പാലക്കാട്‌) NJ722088(കൊല്ലം ) NK203916(കൊല്ലം ) NK244214(ഇടുക്കി ) NL489356(കോഴിക്കോട്) NL520469(കണ്ണൂര്‍ ) NM446174(കോട്ടയം ) NM542489(കൊല്ലം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1583 2621 3709 3826 6447 6524 7444 8539 9430
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1569 2417 4303 5848 6093 6475 6629 6934 8991 9368
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0585 0804 0960 1220 1387 1696 1936 2313 2457 3198 3352 3408 4011 4226 4902 4970 5146 5198 5619 5672 6615 6630 7022 7888 7949 8129 8325 8671 8675 9232 9386 9614
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0101 0319 0704 1147 1320 1443 2163 2225 2592 2701 2755 2953 3207 3474 3527 3795 3835 4103 4113 4201 4318 4390 4659 4707 4753 4756 4832 5226 5292 5333 5628 6074 6164 6538 6592 7236 7278 8037 8211 8498 8572 8599 8647 9170 9602 9834
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0014 0329 0501 0532 0866 0924 0946 1109 1201 1229 1266 1300 1339 1347 1371 1769 2146 2477 2531 2545 3267 3291 3293 3299 3461 3583 3592 3778 3788 3813 3931 4061 4091 4309 4377 4411 4560 4965 5036 5159 5214 5278 5548 5658 5709 6008 6068 6111 6116 6130 6141 6518 6519 6568 6898 6950 7004 7030 7268 7414 7568 7775 7848 8158 8399 8415 8440 8451 8472 8624 8753 9043 9140 9223 9228 9241 9360 9428 9504 9587 9678 9772 9808 9819 9930 9966
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page