നിർമൽ വീക്കില (NR-55) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 09/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 3 കോടി രൂപ
NO457715(തൃശൂര്‍ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 100000 രൂപ
NN457715 NP457715 NR457715 NS457715 NT457715 NU457715 NV457715 NW457715 NX457715 NY457715 NZ457715
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NS560984(പാലക്കാട്‌)
മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപ
NN537327(ആലപ്പുഴ ) NN775604(ആലപ്പുഴ ) NO475916(മലപ്പുറം ) NO708484(തൃശൂര്‍ ) NP247843(കൊല്ലം ) NP365189(കൊല്ലം ) NR376064(കോട്ടയം ) NR745937(കോഴിക്കോട്) NS491193(കണ്ണൂര്‍ ) NS871629(കോഴിക്കോട്) NT533782(കൊല്ലം ) NT564390(പാലക്കാട്‌) NU137435(കൊല്ലം ) NU579414(കണ്ണൂര്‍ ) NV580714(കണ്ണൂര്‍ ) NV896785(ഇടുക്കി ) NW752154(കണ്ണൂര്‍ ) NW867662(കോഴിക്കോട്) NX316397(പാലക്കാട്‌) NX469543(പാലക്കാട്‌) NY216848(പാലക്കാട്‌) NY844562(തൃശൂര്‍ ) NZ128675(തിരുവനന്തപുരം ) NZ635441(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0032 0912 2429 2676 3398 3794 4398 5177 5665
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0161 0626 1995 5379 5492 5744 8163 8587 9049 9658
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0187 0766 0870 2223 2585 3132 3344 3378 3882 4226 4297 4801 4852 5034 5599 5875 7055 7306 7390 7397 7485 7528 7803 7956 7961 7966 8393 8396 8570 9474 9700 9857
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0670 0731 0901 1105 1657 1879 2070 2176 2354 2841 3015 3053 3201 3204 3508 3536 3886 4155 4229 4315 4329 4471 4631 4733 4847 5242 5359 5902 6118 6664 7301 7314 7369 7382 7394 7666 7826 8147 8465 8544 8714 8828 8968 8974 9334 9591
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0003 0065 0121 0149 0216 0257 0278 0309 0481 0721 0801 0820 0925 0930 1360 1522 1614 1620 1639 1640 1659 1688 1758 1778 1960 2336 2463 2545 2704 2748 2802 2827 2976 3302 3491 3690 3768 3779 3833 4208 4237 4252 4312 4571 4608 4679 4987 5099 5229 5366 5538 5604 5732 6038 6123 6197 6262 6445 6545 6649 6677 7064 7182 7265 7445 7693 7739 7815 7929 8055 8144 8217 8533 8666 8669 8867 8897 8905 8973 9072 9134 9196 9480 9486 9677 9913
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page