കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-197) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 25/01/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PU880359(തിരുവനന്തപുരം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PN880359 PO880359 PP880359 PR880359 PS880359 PT880359 PV880359 PW880359 PX880359 PY880359 PZ880359
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PN180250(മലപ്പുറം ) PN332037() PO137015(ആലപ്പുഴ ) PO642217(തൃശൂര്‍ ) PP150133(ഇടുക്കി ) PP625019(കോഴിക്കോട്) PR478478(പത്തനംതിട്ട ) PR862608(തൃശൂര്‍ ) PS138793(ആലപ്പുഴ ) PS887149(കൊല്ലം ) PT307418(എറണാകുളം ) PT408592(മലപ്പുറം ) PU171443(പാലക്കാട്‌) PU628395(കണ്ണൂര്‍ ) PV679486(എറണാകുളം ) PV864379(എറണാകുളം ) PW167517(എറണാകുളം ) PW592358(കൊല്ലം ) PX544458(പാലക്കാട്‌) PX829262(കോഴിക്കോട്) PY213998(കണ്ണൂര്‍ ) PY615511(പാലക്കാട്‌) PZ526387(എറണാകുളം ) PZ837131(മലപ്പുറം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
3594 5333 5344 5851 6295 7677 9645 9888 9988
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0377 0662 1254 1725 2880 2977 4427 6859 8875 8889 9077 9811
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0473 0531 1966 2006 2103 2514 2550 2835 3245 3399 3552 3838 4624 6303 6357 6512 7324 8116 8363 8622 8806 9173 9234 9287 9379 9517
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
1263 1311 1922 2316 2578 2756 3297 3504 3631 3702 3926 4544 4822 5295 5454 5617 5729 6484 6607 6664 6767 7046 7338 8059 8078 8257 8310 8567 9211 9313 9344 9367 9767 9892 9947
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0046 0603 0785 1804 1924 2009 2497 2501 2760 2769 3000 3310 3582 3681 3696 3902 3999 4009 4053 4150 4376 4458 4636 4662 5247 5692 5859 5952 6077 6110 6203 6740 6750 7109 7144 7366 8223 8315 8397 8558 9125 9157 9186 9516 9740 9778
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0027 0173 0270 0575 0606 0815 0860 0875 0947 1061 1067 1128 1205 1219 1461 1611 1632 1970 1981 2005 2110 2247 2268 2430 2542 2680 2749 2904 3075 3105 3106 3168 3219 3329 3440 3514 3777 3818 4109 4379 4622 4866 5078 5348 5360 5662 5678 5787 6208 6218 6333 6603 6666 7002 7186 7229 7284 7327 7633 7852 7929 7951 7987 8031 8086 8123 8135 8149 8199 8287 8291 8366 8509 8533 8564 8657 8750 8860 8913 9058 9198 9250 9561 9786 9911
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page