കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-198) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 01/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PK337917(മലപ്പുറം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PA337917 PB337917 PC337917 PD337917 PE337917 PF337917 PG337917 PH337917 PJ337917 PL337917 PM337917
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PA489009(തിരുവനന്തപുരം ) PA742751(എറണാകുളം ) PB288164(തൃശൂര്‍ ) PB558047(ആലപ്പുഴ ) PC228861(വയനാട്) PC784611(വയനാട്) PD563997(ആലപ്പുഴ ) PD720028(ഇടുക്കി ) PE716565(പത്തനംതിട്ട ) PE753242(തൃശൂര്‍ ) PF595878(കോട്ടയം ) PF644241(എറണാകുളം ) PG547688(പാലക്കാട്‌) PG824988(എറണാകുളം ) PH176303(കോഴിക്കോട്) PH678710(കൊല്ലം ) PJ270285(ഇടുക്കി ) PJ686352(കോട്ടയം ) PK282282(എറണാകുളം ) PK863318(കോഴിക്കോട്) PL562965(ആലപ്പുഴ ) PL631875(പാലക്കാട്‌) PM189651(കണ്ണൂര്‍ ) PM537673(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1230 2565 2760 3128 6649 6983 7724 9421 9753
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1829 3747 4162 4212 4329 4629 5000 5550 6020 7000 7435 7595
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0137 0515 1200 1608 1714 1772 1792 2826 2943 3437 4197 4231 4926 5102 5499 6438 6596 6661 7879 8036 8129 8209 8326 8585 9024 9920
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0007 0080 0220 0908 1066 1367 1965 2366 2899 3217 3658 3690 4049 4551 4788 4799 5678 5878 6138 6261 6619 6761 6868 7187 7678 8130 8136 8337 8448 8761 9173 9313 9342 9434 9726
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0027 0078 0420 0740 0797 2185 2289 2469 3600 3767 3840 3842 4127 4447 4821 4847 5636 5762 6349 6457 6472 6639 6865 7063 7064 7104 7151 7319 7409 7608 7646 7862 7988 8118 8221 8408 8485 8490 8520 9050 9112 9523 9569 9643 9717 9855
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0013 0048 0077 0134 0376 0510 0524 0563 0669 0768 0994 1015 1017 1036 1082 1090 1279 1501 1552 1688 2104 2418 2739 2815 3007 3055 3469 3549 4028 4216 4225 4254 4407 4477 4502 4507 4521 4525 4661 4689 4835 4871 5043 5157 5297 5476 5477 5478 5646 5700 5976 6008 6023 6064 6108 6159 6352 6528 6660 6696 6765 6840 6855 6870 6923 7087 7214 7276 7673 7686 7747 7972 8034 8179 8360 8406 8718 8749 8838 9002 9105 9171 9604 9637 9730
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page