കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-199) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/02/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PV491129(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PN491129 PO491129 PP491129 PR491129 PS491129 PT491129 PU491129 PW491129 PX491129 PY491129 PZ491129
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PN125869(തിരുവനന്തപുരം ) PN381049(എറണാകുളം ) PO206394(തിരുവനന്തപുരം ) PO214256(തിരുവനന്തപുരം ) PP442443(കൊല്ലം ) PP508950(കോട്ടയം ) PR388957(എറണാകുളം ) PR535099(തൃശൂര്‍ ) PS721099(ആലപ്പുഴ ) PS849324(വയനാട്) PT243392(തൃശൂര്‍ ) PT429893(തിരുവനന്തപുരം ) PU455248(കോട്ടയം ) PU487244(പാലക്കാട്‌) PV420716(കണ്ണൂര്‍ ) PV671967(കൊല്ലം ) PW359824(പത്തനംതിട്ട ) PW533297(തൃശൂര്‍ ) PX440010(കൊല്ലം ) PX784472(മലപ്പുറം ) PY158633(കോട്ടയം ) PY296544(എറണാകുളം ) PZ313562(പാലക്കാട്‌) PZ428434(തിരുവനന്തപുരം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0649 1588 3222 3695 3859 4808 5837 5840 6493
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1503 1757 1802 3413 4530 5398 6110 7547 8347 8742 8773 9943
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0697 1469 1753 1760 2567 2583 2709 2868 3244 4294 4389 4601 5060 5187 5226 6333 6676 6856 6946 7651 8168 8176 8592 8793 9134 9354
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0124 0517 0519 0898 2094 2104 2286 2479 2548 2829 2872 3040 3198 3498 3650 4065 4985 5556 6151 6206 6309 6444 6815 7092 7094 7394 7940 7956 7965 8045 8207 8274 9617 9802 9871
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0280 0476 1002 1362 1552 1590 1620 1632 1640 1687 1706 1895 1903 1939 2265 2387 2422 2579 3201 3683 3943 4298 4882 4954 5131 5136 5223 5787 6169 6171 6224 6414 6504 6861 6960 7254 7334 7576 8677 8832 8892 9111 9226 9373 9651 9695
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0041 0183 0237 0510 0560 0600 0632 0801 0948 0958 1304 1893 1901 2117 2271 2316 2399 2439 2668 2679 2771 2787 2960 2974 3073 3257 3544 3678 3805 3830 4036 4138 4158 4467 4486 4623 4956 5102 5257 5504 5537 5559 5816 5825 5903 6144 6232 6340 6396 6418 6482 6576 6663 6748 6788 6915 6965 7158 7495 7562 7713 7761 7773 7842 7885 7895 7978 8059 8068 8069 8227 8235 8273 8337 8498 8606 8751 8754 8876 8945 8990 8999 9210 9250 9333
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page