കാരുണ്യ പ്ലസ്‌ (KN-203) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/03/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ
PO600827(കൊല്ലം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
PN600827 PP600827 PR600827 PS600827 PT600827 PU600827 PV600827 PW600827 PX600827 PY600827 PZ600827
രണ്ടാം സമ്മാനം 15 ലക്ഷം രൂപ
PN722465(മലപ്പുറം ) PN884243(എറണാകുളം ) PO420463(തൃശൂര്‍ ) PO540444(കോട്ടയം ) PP740467(തൃശൂര്‍ ) PP880448(എറണാകുളം ) PR645875(തൃശൂര്‍ ) PR814207(കോട്ടയം ) PS383357(പാലക്കാട്‌) PS715448(കോഴിക്കോട്) PT837443(പത്തനംതിട്ട ) PT886667(കൊല്ലം ) PU455535(കണ്ണൂര്‍ ) PU601666(കൊല്ലം ) PV197716(കോഴിക്കോട്) PV601038(കൊല്ലം ) PW106174(വയനാട്) PW462290(തിരുവനന്തപുരം ) PX547406(ആലപ്പുഴ ) PX703516(തൃശൂര്‍ ) PY183335(പാലക്കാട്‌) PY342205(തിരുവനന്തപുരം ) PZ121463(തിരുവനന്തപുരം ) PZ868511(കണ്ണൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
1536 3371 4829 5719 6020 6300 7848 7952 9553
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1004 1218 2517 3706 4175 5268 5550 5760 6843 7728 8842 9043
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0557 0782 0817 1070 1226 1341 1634 2343 2637 2679 2871 3378 3736 4097 4269 4403 5504 6309 6973 7196 7254 7715 8473 8603 9465 9670
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0172 0565 0998 1159 1535 1688 2307 2390 2622 2640 3346 3514 3826 4000 4297 4539 4704 4822 4902 5300 5655 5897 6818 6937 6964 7000 7388 7432 7587 7800 8495 8593 8755 9084 9978
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0006 0025 0072 0149 0180 0401 0425 0456 0465 0597 0887 1002 1024 1075 2090 2290 2375 2414 2429 2708 2778 3019 3583 3639 3729 4650 4780 4896 5529 5874 6148 6221 6340 6729 6891 7645 8578 8602 8625 8706 8804 8852 9036 9149 9630 9636
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0481 0545 0813 0861 0875 1094 1236 1421 1443 1499 1545 1631 1879 1916 2027 2066 2087 2160 2310 2455 2484 2600 2612 2629 2689 2881 3136 3220 3334 3398 3519 3521 3796 3799 3830 3982 4190 4199 4245 4262 4343 4524 4861 5064 5205 5223 5299 5379 5471 5735 5892 5998 6004 6035 6176 6406 6552 6622 6784 6800 7039 7049 7121 7632 7792 7803 7983 8251 8350 8446 8554 8614 8780 8826 9014 9015 9052 9184 9289 9506 9570 9654 9692 9892 9996
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page