പൌര്‍ണമി (RN-334) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 08/04/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ
RX226158(പാലക്കാട്‌)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN226158 RO226158 RP226158 RR226158 RS226158 RT226158 RU226158 RV226158 RW226158 RY226158 RZ226158
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RS241353(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RN662313(പത്തനംതിട്ട ) RO113007(തിരുവനന്തപുരം ) RP682217(കോട്ടയം ) RR682260(കോട്ടയം ) RS664681(കൊല്ലം ) RT423692(കോഴിക്കോട്) RU483839(കൊല്ലം ) RV510951(തിരുവനന്തപുരം ) RW214649(തൃശൂര്‍ ) RX390154() RY744549(ആലപ്പുഴ ) RZ472615(ആലപ്പുഴ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
1557 2117 2843 3003 3515 3644 7696 8315 8708
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0678 1227 2835 4510 4994 6058 6370 8062 8083 9222 9428 9485
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0240 0613 1164 1328 1352 1775 1780 1823 2413 3573 3714 4002 4011 4218 4300 4882 5268 6223 6401 6485 6753 6882 7084 7275 7889 7995 8138 8868 9270 9564 9777 9839
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0018 0080 0095 0133 0185 0312 0391 0964 0969 1083 1450 2327 2773 3040 3046 3453 4305 4804 4949 5019 5351 5422 5709 5777 6564 6567 6914 7053 7057 7241 7495 7564 7714 7835 8201 8540 8856 9552 9670 9695 9757 9939
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0076 0146 0255 0650 0655 0681 0723 0785 0841 0892 1002 1093 1683 1821 2027 2359 2418 2489 2593 2867 2922 3192 3200 3330 3488 3651 3786 3810 3990 4009 4334 4387 4456 4509 4690 4773 4827 4891 5377 5433 5465 5469 5638 5656 5937 5990 6042 6051 6142 6309 6398 6740 6786 6826 6902 6992 7000 7021 7753 7908 8190 8322 8332 8425 8466 8491 8542 8627 8659 8689 8759 8784 8815 8825 8866 8924 8934 9193 9297 9309 9382 9761 9870 9890
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page