അക്ഷയ (AK-347) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 30/05/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ
AK362490(ഇടുക്കി )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
AA362490 AB362490 AC362490 AD362490 AE362490 AF362490 AG362490 AH362490 AJ362490 AL362490 AM362490
രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
AB816290(കണ്ണൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA784385(എറണാകുളം ) AB383273(തിരുവനന്തപുരം ) AC515112(കൊല്ലം ) AD555985(കോട്ടയം ) AE897678(പാലക്കാട്‌) AF418652(വയനാട്) AG756385(മലപ്പുറം ) AH144647(കോട്ടയം ) AJ184552(പാലക്കാട്‌) AK457627(ആലപ്പുഴ ) AL541749(എറണാകുളം ) AM381653(ആലപ്പുഴ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
2647 5786 6082 7292 7869 8023 8131 8286 9055
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1140 1871 2891 3462 3967 5048 5068 7408 7675 8861
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0242 0839 1279 1365 1764 1922 3424 3479 4595 4977 5072 5282 5420 5651 5673 5719 6357 6827 6904 6952 7042 7098 7109 7114 7463 7887 8547 8774 9308 9530 9566 9977
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0002 0264 0426 0458 0970 1079 1874 2002 2144 2984 3073 3080 3413 3512 3627 3756 3860 3942 4062 4212 4400 4658 4909 5211 5230 5553 5604 6405 6407 6493 7213 7326 7703 7716 7811 7954 8002 8112 8238 8246 8583 9111 9209 9289 9407 9424 9525 9841
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0010 0023 0045 0085 0124 0154 0158 0286 0477 0530 0636 0683 0883 0899 0923 1098 1103 1470 1560 1561 1567 1568 1892 1947 2036 2220 2343 2644 2665 2702 2796 2876 2879 2973 3018 3036 3141 3275 3480 3534 3613 3643 3672 3702 3885 3972 4097 4146 4240 4255 4360 4535 4548 4753 4766 4781 4847 4948 5019 5100 5135 5314 5456 5491 5591 5690 5752 5888 5933 6014 6059 6270 6518 6540 6644 6862 6880 7020 7023 7145 7288 7407 7431 7637 7760 7804 7883 8196 8237 8400 8430 8549 8639 8678 8734 8787 8974 9026 9186 9346 9391 9520 9592 9633 9767 9779 9814 9850 9855 9956
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page