അക്ഷയ (AK-349) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 13/06/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം രൂപ
AE786266(കോഴിക്കോട്)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
AA786266 AB786266 AC786266 AD786266 AF786266 AG786266 AH786266 AJ786266 AK786266 AL786266 AM786266
രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ
AK387299(വയനാട്)
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
AA436864(പാലക്കാട്‌) AB686172(എറണാകുളം ) AC554487(കോട്ടയം ) AD486223(തിരുവനന്തപുരം ) AE854369(കോഴിക്കോട്) AF873798(പാലക്കാട്‌) AG189750(തിരുവനന്തപുരം ) AH673667(തൃശൂര്‍ ) AJ342715(എറണാകുളം ) AK582488(കൊല്ലം ) AL156762(എറണാകുളം ) AM224143(കോഴിക്കോട്)
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0349 0377 2576 2728 5499 5633 6707 8194 9132
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0001 1033 1228 1555 4425 6281 6667 6802 7665 8353
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0957 1129 1473 1514 1778 2036 2335 2803 2909 2972 3113 3307 3551 3785 3887 4124 4358 4420 4424 4856 5384 5862 6259 6645 7448 7549 7815 7937 8081 8154 9623 9930
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0090 0526 0832 0876 0889 1985 2359 2569 2752 2760 2995 3045 3111 3291 3338 3625 3891 4033 4065 4119 4207 4749 4764 4780 5239 5386 5415 5478 5956 6019 6036 6311 6429 6498 6510 6768 6943 6977 7415 7514 7855 8041 8134 8582 8610 8936 9085 9140
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0210 0244 0246 0520 0532 0669 0739 0814 1041 1206 1229 1314 1332 1449 1469 1480 1494 1500 1528 1553 1590 1610 1684 1686 1749 1758 1769 1804 1821 1860 1944 1956 2038 2090 2122 2193 2212 2465 2470 2945 3135 3236 3296 3418 3517 3559 3587 3617 3839 3895 4021 4030 4259 4288 4556 4603 4797 4983 5097 5245 5447 5577 5626 5835 5840 5843 6066 6068 6104 6310 6418 6527 6560 6599 6625 6779 6859 6869 7000 7140 7156 7173 7284 7396 7509 7534 7833 7945 8050 8076 8120 8202 8215 8613 8625 8762 8797 8835 8854 8994 9220 9233 9240 9283 9291 9344 9761 9784 9836 9882
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page