വിന്‍ വിന്‍ (W-462) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 28/05/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം രൂപ
WF718441(കോഴിക്കോട്)
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
WA718441 WB718441 WC718441 WD718441 WE718441 WG718441 WH718441 WJ718441 WK718441 WL718441 WM718441
രണ്ടാം സമ്മാനം 25000 രൂപ
WJ361063(കോട്ടയം )
മൂന്നാം സമ്മാനം 100000 രൂപ
WA364853(കോട്ടയം ) WB865350(എറണാകുളം ) WC720616(തിരുവനന്തപുരം ) WD384476(കൊല്ലം ) WE809886(ആലപ്പുഴ ) WF404980(എറണാകുളം ) WG495969(പാലക്കാട്‌) WH464275(കോട്ടയം ) WJ228001(തൃശൂര്‍ ) WK384274(കൊല്ലം ) WL790828(കോട്ടയം ) WM415111(കൊല്ലം )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
1430 1465 1555 4225 4782 5244 6489 7798 7862
അഞ്ചാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0005 0500 3109 4975 5717 5911 6004 6704 8044 8348
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0884 1230 1291 1431 2259 2932 3062 3159 3784 3850 4455 4717 4807 4992 5236 5310 5748 5880 6200 6670 7384 7449 7653 8117 8290 8366 8373 8890 8901 9133 9723 9933
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0157 0411 0608 0777 0800 1050 1124 1271 1440 1444 1499 1720 1728 1884 2448 2693 2809 2821 2951 3056 3266 3386 3514 3666 3873 4168 4424 4481 4558 4828 4949 5224 5282 5549 5559 5642 6345 6430 6547 6752 7099 7276 7554 7846 8236 9459 9693 9975
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0178 0233 0251 0257 0339 0477 0611 0830 1336 1360 1497 1579 1613 1624 1663 1675 1749 1781 1799 1929 2208 2349 2469 2576 2681 3018 3254 3271 3437 3509 3577 3717 3833 3862 3884 4018 4040 4295 4375 4383 4412 4480 4518 4559 4647 4652 4986 5061 5171 5192 5256 5408 5535 5597 5657 5683 5699 5762 5798 5932 6006 6098 6127 6243 6332 6342 6494 6510 6697 6721 6744 6786 6826 7035 7055 7077 7381 7406 7462 7558 7559 7679 7810 7909 7928 7984 8013 8018 8105 8204 8212 8266 8291 8352 8441 8509 8540 8745 8774 8808 8856 8985 9212 9290 9410 9610 9667 9730 9786 9824
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page