നിർമൽ വീക്കില (NR-70) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 25/05/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം
NF482760(എറണാകുളം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
NA482760 NB482760 NC482760 ND482760 NE482760 NG482760 NH482760 NJ482760 NK482760 NL482760 NM482760
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NK203359(കണ്ണൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
NA372816(കോട്ടയം ) NB454563(പത്തനംതിട്ട ) NC610071(പത്തനംതിട്ട ) ND881942(മലപ്പുറം ) NE363400() NF725566(കോട്ടയം ) NG825018(കോട്ടയം ) NH539545(പാലക്കാട്‌) NJ835525(കോട്ടയം ) NK474763(കോഴിക്കോട്) NL741259(തിരുവനന്തപുരം ) NM817596(തൃശൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0441 1852 4000 4344 7609 7649 7655 7894 9873
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0025 1408 2008 3225 3402 7184 8618 8819 9077
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0106 0121 0583 1524 1718 1747 2028 2252 2371 2459 2912 3112 3317 4596 5355 5492 6012 6135 6262 6293 6461 6488 6640 7431 7643 7749 7981 8158 8599 9086 9674 9781 9879
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0266 1005 1096 1109 1519 1676 1915 1956 2128 2297 2514 2814 2961 3351 3451 3841 3855 3986 4467 4689 4848 4892 4970 5095 5174 5275 5407 5495 5736 6033 6254 6459 6465 6620 6635 6743 6886 6904 7046 7759 7904 8107 8318 8356 8792 9232 9720 9756 9853 9954
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0075 0115 0181 0201 0239 0294 0501 0607 0610 0629 0673 0728 0734 0791 0795 0823 0891 1047 1199 1227 1291 1351 1492 1650 1888 1916 1922 2026 2390 2508 2562 2592 2603 2680 2854 2856 2904 2938 3086 3169 3281 3354 3675 3725 3745 3751 3883 3956 4129 4149 4161 4165 4187 4311 4471 4490 4526 4593 4653 4659 4717 4925 5246 5291 5387 5690 6188 6194 6353 6395 6436 6466 6481 6500 6724 6759 6952 7056 7381 7452 7464 7542 7545 7555 7603 7727 7822 8132 8179 8298 8307 8347 8545 8628 8701 8944 8951 9017 9068 9328 9398 9523 9551 9620 9650 9664 9690 9713 9763 9881
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page