നിർമൽ വീക്കില (NR-79) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 27/07/2018
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫ

ഒന്നാം സമ്മാനം
NT751180(കോട്ടയം )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 25000 രൂപ
NN751180 NO751180 NP751180 NR751180 NS751180 NU751180 NV751180 NW751180 NX751180 NY751180 NZ751180
രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ
NY637975(കണ്ണൂര്‍ )
മൂന്നാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
NN473523(എറണാകുളം ) NO363122(പാലക്കാട്‌) NP538905(പത്തനംതിട്ട ) NR175501(കോട്ടയം ) NS355149(മലപ്പുറം ) NT120745(കണ്ണൂര്‍ ) NU794402(എറണാകുളം ) NV877458(പാലക്കാട്‌) NW598225(കോഴിക്കോട്) NX523016(പാലക്കാട്‌) NY857042(കോഴിക്കോട്) NZ424341(കണ്ണൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
നാലാം സമ്മാനം 1 ലക്ഷം രൂപ
0106 0200 0391 0423 1421 2186 5259 5879 7193 7848
അഞ്ചാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
0443 2189 2470 3316 4389 4578 7407 7634
ആറാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
0747 2139 3193 3443 3625 3827 3887 4409 4580 4876 4906 4957 5023 6285 6731 6794 7021 7248 7296 7524 8024 8190 8609 9132 9338 9390 9527 9595 9612 9811
എഴാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
0671 1049 1159 1540 1632 1750 1816 1819 2075 2714 2767 2807 2872 3140 3948 4277 4606 4932 5046 5085 5379 5547 5615 5687 5735 5739 5933 5981 6062 6106 6175 6288 6291 6353 6732 6906 7023 7496 7583 8041 8317 8802 8902 9013 9030 9063 9123 9138 9891 9923
എട്ടാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
0102 0231 0655 0750 0771 0776 0862 1003 1030 1076 1106 1193 1206 1208 1321 1333 1438 1500 1565 1615 1746 1790 1920 1933 1986 2104 2419 2516 2608 2611 2796 2819 2830 2891 3227 3400 3461 3489 3549 3592 3876 3914 4051 4069 4214 4350 4376 4426 4591 4845 4867 4917 5029 5124 5217 5271 5274 5289 5345 5380 5495 5617 5708 5743 5820 5847 5941 5950 6098 6190 6208 6408 6474 6575 6803 7059 7087 7106 7184 7214 7561 7584 7601 7646 7652 7757 7781 7793 7915 8237 8256 8383 8388 8491 8569 8776 8843 8852 8943 8945 8962 8991 9242 9404 9430 9532 9766 9893
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page