പൌര്‍ണമി (RN-63) ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം
നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി : 30/12/2012
സ്ഥലം :ശ്രീ ചിത്ര ഹോം ആഡിട്ടൊറിയം , പഴവങ്ങാടി , ഈസ്റ്റ്‌ ഫോര്‍ട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം

ഒന്നാം സമ്മാനം 51 ലക്ഷം രൂപ
RR672553(ആലപ്പുഴ )
ഒന്നാം സമാശ്വാസ സമ്മാനം 10000 രൂപ
RM672553 RO672553 RS672553 RT672553
രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
RM345434(പാലക്കാട്‌) RO474817(പാലക്കാട്‌) RR704832(കോട്ടയം ) RS743027(തൃശൂര്‍ ) RT222750(കണ്ണൂര്‍ )
താഴെ പറയുന്ന നമ്പരുകളില്‍ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക്
മൂന്നാം സമ്മാനം 10000 രൂപ
5112
നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപ
2842 5551 8477 9889 9942
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപ
1315 2187 2872 3496 4060 5500 6644 9341
ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപ
1100 1583 2288 2330 2894 3077 3737 7434 8830 9358
എഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ
0047 0986 1975 2629 3691 4029 5811 5895 6871 6923 7430 8582 8673 9278 9850
എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപ
0456 0939 1627 1897 2419 2524 3413 5603 7350 7394 7949 8038 8642 8760 9210
ഒന്‍പതാം സമ്മാനം 50 രൂപ
0072 0344 0561 0576 0665 0719 1278 1520 1563 1660 1812 1818 2046 2056 2069 2473 2737 3129 3135 3618 3821 4048 4175 4292 4550 4664 4821 4939 5335 5495 5578 5812 6036 6240 6401 6702 7119 7130 7153 7603 7630 8219 8279 8390 8468 8924 9140 9285 9373 9534
സമ്മാന വിജയികള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍ കേരള ഗസറ്റ് നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും 30 ദിവസത്തിനകം സമര്‍പ്പിക്കെണ്ടതുമാകുന്നു.
Go back to HOME Page